Former WPMF Champions
อดีตแชมป์ สหพันธ์ฯ

SUPER FLY weight: 112 – 115P(50.802 – 52.163kg)
รุ่นซูเปอร์ฟลายเวท น้ำหนักตัวตั้งแต่ 112 ปอนด์ (50.802กก) และไม่เกิน 115 ปอนด์ (52.163กก)

[cft format=2]

Read more ›

SUPER BANTAM weight: 118 – 122P(53.524 – 55.338kg)
รุ่นซูเปอร์แบนตั้มเวท น้ำหนักตัวตั้งแต่ 118 ปอนด์ (53.524กก) และไม่เกิน 122 ปอนด์ (55.338กก)

[cft format=2]

Read more ›

FEATHER weight: 122 – 126P(55.338- 57.153kg)
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักตัวตั้งแต่ 122 ปอนด์ (55.338กก) และไม่เกิน 126 ปอนด์ (57.153กก)

[cft format=2]

Read more ›

SUPER FEATHER weight: 126 – 130P(57.153- 58.967kg)
รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท น้ำหนักตัวตั้งแต่ 126 ปอนด์ (57.153กก) และไม่เกิน 130 ปอนด์ (58.967กก)

[cft format=2]

Read more ›

SUPER LIGHT weight: 135 – 140P(61.235 – 63.503kg)
รุ่นซูเปอร์ไลท์เวท น้ำหนักตัวตั้งแต่ 135 ปอนด์ (61.235กก) และไม่เกิน 140 ปอนด์ (63.503กก)

[cft format=2]

Read more ›

MIDDLE weight: 154 – 160P(69.853 – 72.575kg)
รุ่นมิดเดิ้ลเวท น้ำหนักตัวตั้งแต่ 154 ปอนด์ (69.853กก) และไม่เกิน 160 ปอนด์ (72.575กก)

[cft format=2]

Read more ›

SUPER MIDDLE weight: 160 – 168P(71.575 – 76.204kg)
รุ่นซูเปอร์มิดเดิ้ลเวท น้ำหนักตัวตั้งแต่ 160 ปอนด์ (71.575กก) และไม่เกิน 168 ปอนด์ (76.204กก)

[cft format=2]

Read more ›

LIGHT HEAVY weight: 168 – 175P(76.204 – 79.379kg)
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักตัวตั้งแต่ 168 ปอนด์ (76.204กก) และไม่เกิน 175 ปอนด์ (79.379กก)

[cft format=2]

Read more ›