จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ประจำปี 2556 รุ่นที่ 2/ 2556 ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2556

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ การกีฬาแห่งประเทศไทย

จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ประจำปี 2556 ได้แก่ :-
รุ่นที่ 2/ 2556 ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2556
ณ ห้องประชุมสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ศูนย์การเรียนรู้ อบจ.แพร่

โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 เมษายน 2556
ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ :-

1) สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย สนามราชมังคลาฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย(หัวหมาก)
โซน W 6 ห้อง 255 โทรศัพท์ 0 – 2300 – 4297

(กุ้ง) โทรศัพท์ 08 – 4325- 8064
(โจ๊ก) โทรศัพท์ 08 – 1495 -7494

2) ศูนย์ กกท.จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054-531-418 โทรสาร 054-531-418

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ตัดสิน

บุคคลทั่วไป
– มีสัญชาติไทย
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
– ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่วงการกีฬามวย
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
– ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
– ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
– ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นโรค ที่สังคมรังเกียจ และไม่เป็นโรคอื่น ๆ ซี่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับการตรวจจากแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือแพทย์ ที่คณะกรรมการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือแพทย์ที่คณะกรรมการรับรอง

เอกสารประกอบการสมัคร

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– ใบรับรองแพทย์
– หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

หมายเหตุ :
ผู้สมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักเอง

ref_chiangrai12

ใบสมัครผู้ตัดสินมวย2556.xlsx11