** ประกาศ ** <อัพเดท>**

<อัพเดท>**ประกาศ จากการกีฬามวย** Notify from board of boxing sport update:29/Dec/2012

ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพานักมวยไทยแข่งขันต่างประเทศ มีขั้นตอน ตามใบประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ทั้งนี้รบกวนแจ้งการขออนุญาตการเดินทางไปแข่งขัน ก่อน 15 วันก่อนเดินทาง ติดต่อประสานงานมายังสมาคมฯ

หมายเหตุ : แจ้งเรื่องให้สมาคมฯ ทราบไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทาง ทั้งนี้รบกวนให้ท่านตรวจสอบบัตรนักมวย/ผู้จัดการนักมวย หัวหน้าคณะ/ผู้ฝึกสอน หมดอายุหรือไม่ถ้าหมดอายุให้ไปดำเนินการต่อทะเบียนก่อน
เอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่

1) สำเนาบัตรประจำตัวหรือใบอนุญาตบุคคลในวงการกีฬามวย
2) สำเนาพาสปอร์ต
3) ใบรับรองแพทย์
4) รูปถ่าย 4 x 6 นิ้ว 2 รูป
5) หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขัน
6) ใบรายการคู่มวย

***อัพเดท**
1.กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาต สมาคมฯ (ตามแนบ)
2.แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรนักมวย ,สำเนาพาสปอร์ต , ใบรับรองแพทย์ ,
จากนั้นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะประสานงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาพบท่านนายกสมาคมฯ เพื่อบันทึกข้อตกลงการเดินทางไปแข่งขันฯ
3.สมาคมฯ จะแจ้งเอกสารการพิจารณาเบื้องต้น ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เพื่อให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองการเป็นนักมวย ต่อไป

1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุญาตไปเผยแพร่และประกอบธุรกรรมกีฬามวยในต่างประเทศ

ติดต่อประสานงาน : 084-325-8064 (กุ้ง) / 081-495-7494 (โจ๊ก)
E-MAIL: samakom.muaythai@gmail.com