รับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2556

การรับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2556
ณ ศูนย์ส่งเสริมกีฬามวย ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเพชรเกษมพลาซ่า จังหวัดสุรินทร์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 8 มีนาคม 2556
ติดต่อสมัครได้ที่

1) สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย สนามราชมังคลาฯ โซน W 6 ห้อง 255
โทรศัพท์ 0-2300-4297 (กุ้ง) 084-325-8064 (โจ๊ก) 081-495-7494
และศูนย์กกท. จังหวัดสุรินทร์ 044-514-656

เอกสารประกอบการสมัคร
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานองค์กรของรัฐ
– ใบรับรองแพทย์
– หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ใบสมัครผู้ตัดสินมวย2556.xlsx11

หมายเหตุ : ผู้สมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเองและ ท่านใดประสงค์จะจองที่พัก

สามารถติดต่อได้ที่ ผอ.กาญจนา วาสนสิทธิ มือถือ 089-873-0094 โทรศัพท์ 044-514-656