Annual assessment meeting of Professional Muay
การประชุมแนวทางการประเมินตัวชี้วัด (KPI)

Annual assessment meeting of Professional Muay on 30th May 2013

การประชุมแนวทางการประเมินตัวชี้วัด (KPI) ของกีฬามวย
โดยมีนายนิคม รัตนวิชช์ เลขาธิการสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยนายธนกร ไชยศรี รองเลขาธิการสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน
คณะกรรมการกีฬามวยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลยุทธ์ 2 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพรรษา (อาคาร 25 ชั้น) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556