Annual meeting & Chairman election of PAT
“ประชุมใหญ่สามัญประจำปี่ 2556”

Annual meeting & chairman election of PAT
“ประชุมใหญ่สามัญประจำปี่ 2556”

25

สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เพื่อชี้แจง พลงานที่ผ่านมา และแถลงแผนงานในปีนี้

14 มีนาคม 2556 ณ 13 เหรียญพระรามเก้า (ซอย57)

[