International Referee & Judge training program in Indonesia
อบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยนานาชาติ

International Referee & Judge training program in Indonesia
(24 – 28 Jun 2013 @ Batavia Hotel Jakarta, Indonesia)

อบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยนานาชาติ ณ โรงแรม Batavia
จาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2556

การนี้ได้รับเกียรติจากนายราเชลล์ ได้ผลธัญญา ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย พร้อมด้วยนางสาวชลันดา ชอบจิตร
หัวหน้างานกำกับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬามวย มอบใบประกาศนียบัติ
ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยนานาชาติ