PAT got a grade “A” rating of professional sports annual budget.
เกรดที่ได้จากการประเมิณ อยู่ในระดับ A

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์กรกีฬาอาชีพเชิงธุรกิจที่ยั่งยืน และการจัดการทำงบประมาณสมาคมกีฬาอาชีพเมื่อวันที่ 27 -29 กันยายน 2555 ณ รีสอร์ทเดอะเกรซ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีทั้งหมด 14 สมาคมกีฬาอาชีพร่วมประชุมอย่างคับคั่ง ทั้งนี้เนื่อหาการประชุมครั้งนี้ให้แต่ละสมาคมกีฬาอาชีพได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬาอาชีพ ตามเกณฑ์ แนะนำและให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบการพัฒนากีฬาอาชีพ 5 ด้าน , 6 ระบบ โดยสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ได้ส่งนายธนากร ไชยศรี รองเลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ทั้งนี้สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ได้ผลการประเมิณมาตรฐานระบบการบริหารจัดการกีฬาอาชีพ 6 ระบบ และ 5 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2555 เกรดที่ได้จากการประเมิณ อยู่ในระดับ A