PAT had held programs to spread Arts of MuayThai for Thai youths in SuratThani province
การอบรมเยาวชนฯ ณ จ.สุราษฎร์ธานี

PAT had held programs to spread Arts of MuayThai for Thai youths in SuratThani province
11 -15 Jul 2012 @ SuratThani-province

การอบรมเยาวนฯ 11-15 ก.ค.2555 ณ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีนายกเทศบาลบ้านส้อง นายคนองศิลป์ ชิตรกุลเป็นปะธาน
การอบรมครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน
โดยมีรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมดังนี้
1. โรงเรียน ศพด.เทศบาลตำบลบ้านส้อง
2. โรงเรียนวัดบ้านส้อง
3. โรงเรียนมหาราช 2
4. โรงเรียนบ้านส้องเหนือ
5. โรงเรียนบ้านส้อง
6. โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว

ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 15 คน เป็นเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3
จากโรงเรียน ศพด.เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ได้มอบอุปกรณ์กีฬามวยให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมโดยมีนายวิมล สังข์ทอง เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้