Regular meeting of PAT
ประชุมคณะกรรมการบริการสมาคมฯ

Regular meeting of PAT
ประชุมคณะกรรมการบริการสมาคมฯ

การประชุมสมาคมฯ ณ สนามราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง)
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 เวลา 16.00 น.