Training program of MuayThai referee and judge in Chiangrai Prefecture
โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวย รุ่นที่ 2 ประจำปี 2555

Training program of MuayThai referee and judge in Chiangrai Prefecture.
( 6-12 May 2012 )

โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวย รุ่นที่ 2 ประจำปี 2555

ระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โดยมีนาย พินิจ หาญพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และ มี นายเดช ใจกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวชลันดา ชอบจิต หัวหน้างานกำกับดูแลและติดตามประเมิณผลกีฬามวย

สมาคมฯได้นำคณะวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มาให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรม นำทีมโดย พันเอกบุญส่ง เกิดมณี เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร
นายนิคม รัตนวิชช์ เลขาธิการสมาคมฯ ,พลตรีธีระ เนาวังวราห์,นายอุดม ดีกระจ่าง,ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย,นายแพทย์ดาบศักดิ์ กองสมุทร นายสมศักดิ์ ศิริอนันต์,และ นายพิเชษฐ์ เรืองอินทร์

การบอรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 80 คน

เมื่อวันที่12 พ.ค. 2555 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมกรรมการผู้ตัดสินกีฬามวย

โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีปิด มอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม

ในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิน69 คนและผู้เข้าร่วมการอบรมชาวต่างชาติ 1 คนเป็นชาวญี่ปุ่น