Training program of MuayThai referee and judge in Pree Prefecture
โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

Training program of MuayThai referee and judge in Pree Prefecture
(5 – 11 May 2013)
โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสุโขทัย
ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดโดยสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย,
การกีฬาแห่งประเทศไทย และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การอบรมฯ ครั้งนี้ พันเอกบุญส่ง เกิดมณี เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร พร้อมด้วยคณะวิทยากรคุณภาพอาทิเช่น วิวัฒน์ วิการตโนรส,
สมศักดิ์ ศิริอนันต์, พลตรีธีระ เนาวังวราห์, อุดม ดีกระจ่าง, นิคม รัตนวิชช์, นายแพยท์ดาบศักดิ์ กองสมุทร
พิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านวิวัฒน์ วิการตโนรส อดีตรองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธาน เปิดการอบรมฯ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านสมัย เนื้ออ่อน สมาชิกสภาจังหวัดแพร่,นางทัศนีย์ ศรีไสว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย
จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 70 คน

โดยมีนายชวลิต เมฆจำเริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ให้เกียรติเป็นประธาน ณ สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย
ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556