WELTER weight (147P)
มวยไทยรุ่น เวลเตอร์เวท นน.ไม่เกิน 147 ปอนด์

เพชรอัศวินซีทรานเฟอร์รี่/Petchasawin Sitranferry

Last Update:

Petchasawin Sitranferry
เพชรอัศวินซีทรานเฟอร์รี่

*Deprivation