คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ พ.ศ. 2564 – 2568

คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
วาระการดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2568