Annual meeting of PAT
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี่ 2555

Annual meeting of PAT
“ประชุมใหญ่สามัญประจำปี่ 2555”

สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เพื่อชี้แจง พลงานที่ผ่านมา และแถลงแผนงานในปีนี้

11 เมษายน 2555 ณ 13 เหรียญพระรามเก้า (ซอย57)