พิจารณานักกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น
วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีนายพิเชษฐ เรือนอินทร์
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาฯ
การกีฬาแห่งประเทศไทย