เปิดรับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

อบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ เปิดรับสมัครวันที่ 3 เมษายน -15 พฤษภาคม 2560
ติดต่อสอบถาม กุ้ง 084-325-8064 & โจ๊ก 081-495-7494 ( PAT)
รับจำนวน 60 คน กำหนดสถานที่อบรมฯ กำหนดวางแผนงานไว้ ณ สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตอ่างทอง
ช่วงประมาณ 25 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2560
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ตัดสิน
บุคคลทั่วไป
– มีสัญชาติไทย
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
– ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่วงการกีฬามวย
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
– ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
– ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
– ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นโรค ที่สังคมรังเกียจ และไม่เป็นโรคอื่น ๆ
ซี่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับการตรวจจากแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือแพทย์ ที่คณะกรรมการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
หรือแพทย์ที่คณะกรรมการรับรอง

เอกสารประกอบการสมัคร
1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2) สำเนาทะเบียนบ้าน
3) สำเนาบัตรประชาชน /ข้าราชการ/พนักงานองค์กรของรัฐ
4) ใบรับรองแพทย์
5) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย จะให้การสนับสนุน ดังรายละเอียดดังนี้
1) เอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ
2) ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้ารับการอบรมฯ ภาคภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ
3) อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4) อาหารว่าง 2 มื้อ ช่วงเวลาประมาณ 10.30 น และ 14. 30 น
5) กระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
หมายเหตุ : 1) ผู้สมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ ค่าที่พักเอง

แบบฟอร์มสมัครผู้ตัดสิน
ใบสมัครผู้ตัดสินมวย.xlsx11