Regular meeting of PAT
ประชุมคณะกรรมการบริการสมาคมฯ

ประชุมสมาคมฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556
ณ สนามราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง)