Ranking of WPMF (Female)
อันดับนักมวยหญิง

no-photo-e1334653475371

PIN weight: ~ 100P(45.454kg)
รุ่นพินเวท น้ำหนักตัวไม่เกิน100 ปอนด์(45.454กก)

105p_tajima

MINI FLY weight: 105P (47.727kg)
รุ่นมินิฟลายเวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 105 ปอนด์ (47.727กก)

108p_kwankhao

LIGHT FLY weight: 108P (48.988kg)
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 108 ปอนด์ (48.988กก)

112p_anna

FLY weight: 112P (50.802kg)
รุ่นฟลายเวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 112 ปอนด์ (50.802กก)

115p_eva0

SUPER FLY weight: 115P (52.163kg)
ซูเปอร์ฟลายเวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 115 ปอนด์ (52.163กก)

118p_farida_oriko

BANTAM weight: 118P (53.524kg)
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 118 ปอนด์ (53.524กก)

no-photo-e1334653475371

SUPER BANTAM weight: 122P (55.338kg)
รุ่นซูเปอร์แบนตั้มเวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 122 ปอนด์ (55.338กก)

115p_fe

FEATHER weight: 126P (57.153kg)
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 126 ปอนด์ (57.153กก)

no-photo-e1334653475371

SUPER FEATHER weight: 130P (58.967kg)
รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 130 ปอนด์ (58.967กก)

135p_fe

LIGHT weight: 135P (61.235kg)
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 135 ปอนด์ (61.235 กก.)

140p_candice

SUPER LIGHT weight: 140P (63.503kg)
รุ่นซูเปอร์ไลท์เวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 140 ปอนด์ (63.503กก)

147p_mesar

WELTER weight: 147P (66.678kg)
รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 147 ปอนด์ (66.678กก)

no-photo-e1334653475371

SUPER WELTER weight: 154P (69.853kg)
น้ำหนักตัวไม่เกิน 154ปอนด์ (69.853กก)

MIDDLE weight: 160P (72.575kg)
รุ่นมิดเดิ้ลเวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 160 ปอนด์ (72.575กก)