Rule of MUAY THAI
กติกามวย

กีฬามวยไทย
ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬามวยไทย

ข้อ ๑ เวที สังเวียน

ในการแข่งขันทั่วๆไป เวที สังเวียนใช้ในการแข่งขันกำหนด ดังต่อไปนี้

๑.๑ เวที คือสถานที่ประกอบขึ้นเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬามวย โดยต้องสร้างให้แข็งแรงปลอดภัยได้ระดับ ปราศจากสิ่งกีดขวางใดๆ และพื้นเวทีต้องยื่นออกไปนอกเชือกกั้นอย่างน้อย ๙๐ เซนติเมตร

๑.๒ พื้นเวทีต้องอยู่สูงจากพื้นที่ตั้งไม่ต่ำกว่า ๑.๒๐ เมตร และไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร โดยตั้งเสาที่มุมทั้ง ๔ ด้าน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐-๑๒.๕ เซนติเมตร และสูงขึ้นจากพื้นที่ตั้งไม่เกิน ๒.๘๕ เมตร พื้นเวทีต้องปูด้วยวัสดุที่มีความนุ่ม เช่น ยาง ผ้าอ่อน ฟองน้ำ หรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน มีความหนา ระหว่าง๒.๕๐ เซนติเมตร ถึง ๓.๗๕ เซนติเมตร ปูทับด้วยผ้าใบให้ตึงเรียบและมิดชิดคลุมพื้นเวทีทั้งหมด

๑.๓ ในการติดตั้งเวทีต้องให้มุมแดงอยู่ทางซ้ายมือของโต๊ะประธานผู้ตัดสินมุมน้ำเงินอยู่ตรงข้ามกับมุมแดง ส่วนอีกสองมุมเป็นมุมกลาง

๑.๔ เชือกกั้นเวทีมี ๔ เส้น หุ้มด้วยวัสดุที่อ่อนนุ่มและเรียบ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ – ๕ เซนติเมตร ขึงตึงกับเสาทั้งสี่ของเวที เชือกแต่และเส้นสูงจากพื้นเวทีขึ้นไปถึงด้านบนเส้นล่างของเชือก ๔๕ เซนติเมตร เส้นที่ ๒ เท่ากับ ๗๕ เซนติเมตร เส้นที่ ๓ เท่ากับ ๑.๐๕ เมตร และเชือกเส้นบนสุดสูงเท่ากับ ๑.๓๕ เมตร ตามลำดับ เชือกทั้งสี่เส้นของแต่ละด้านต้องผูกยึดกันด้วยผ้าเหนียว ๒ ชิ้น มีขนาดกว้าง ๓-๔ เซนติเมตร มีระยะห่างเท่าๆกัน ผ้าที่ผูกนั้นต้องยึดแน่น มุมทั้งสี่ต้องหุ้มนวมหรือวัสดุอื่นให้เรียบร้อย สามารถป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่นักมวย ต้องมีบันไดที่มุมแดง และมุมน้ำเงินเพื่อให้นักมวย พี่เลี้ยง ผู้ชี้ขาด และแพทย์สนามใช้ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่

๑.๕ ให้ติดกล่องพลาสติกหรือกล่องที่ทำด้วยวัสดุอย่างอื่นที่มุมกลางทั้งสองมุม(ด้านนอก

สังเวียน)มุมละ ๑ กล่อง เพื่อให้ผู้ชี้ขาดทิ้งสำลี หรือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว

๑.๖ สังเวียน คือ พื้นที่ส่วนหนึ่งของเวทีเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยวัดจากภายในเชือกกั้นขนาดเล็กมี ความยาวด้านละ ๖.๐๐ เมตร ขนาดใหญ่ มีความยาวด้านละ ๖.๕๐ เมตร

ข้อ ๒ อุปกรณ์เวทีที่ใช้สำหรับการจัดการแข่งขัน

๒.๑ ที่นั่งสำหรับนักมวย ๒ ที่

๒.๒ อุปกรณ์ถูพื้นสำหรับทำความสะอาดเวที และที่เช็ดเท้า

๒.๓ขวดน้ำขนาดเล็กสำหรับดื่ม ๒ ขวด และขวดน้ำชนิดพ่นฝอย ๒ ขวด

๒.๔ผ้าเช็ดตัว ๒ ผืน

๒.๕ น้ำ ๒ ถัง

๒.๖ โต๊ะและเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่

๒.๗ ระฆัง ๑ ใบ

๒.๘นาฬิกาจับเวลาชนิดกดหยุดได้ ๑ หรือ ๒ เรือน

๒.๙ ใบบันทึกคะแนน

๒.๑๐ กล่องใส่กุญแจสำหรับเก็บใบบันทึกคะแนน

๒.๑๑ ป้ายบอก ยก – เวลา – คู่ ๑ ชุด

๒.๑๒ นวม ๒ คู่

๒.๑๓ กางเกงนักมวยสีแดง และสีน้ำเงิน อย่างละ ๑ ตัว

๒.๑๔ กระจับหรือเครื่องป้องกันอวัยวะเพศ ๒ อัน

๒.๑๕ ฉากบังตา ๒ อัน สำหรับใช้ในกรณีที่นักมวยกระจับหรือเครื่องป้องกันอวัยวะเพศหลุด หรือเครื่องแต่งกายไม่เรียบร้อย

๒.๑๖ เปลหามคนเจ็บ ๑ ชุด

๒.๑๗ กรรไกรปลายมน ๑ เล่ม

๒.๑๘ อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการแข่งขัน เช่น เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน เป็นต้น

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10