Rule of MUAY THAI
กติกามวย

ข้อ ๑๕ การให้คะแนนต้องให้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
๑๕.๑ เมื่อนักมวยได้ใช้หมัด เท้า เข่า ศอก เป็นอาวุธมวยไทยกระทำถูกร่างกายคู่แข่งขันโดยถูกต้องตามกติกา มีแรงส่ง ถูกเป้าหมายและคู่แข่งขันไม่สามรถป้องกันได้

๑๕.๑.๑ การได้คะแนน มีดังนี้

๑๕.๑.๑.๑ นักมวยที่ใช้อาวุธมวยไทยกระทำถูกคู่แข่งขันได้มากกว่าเป็นผู้ชนะในยกนั้น

๑๕.๑.๑.๒ นักมวยที่ใช้อาวุธมวยไทยกระทำถูกคู่แข่งขันได้หนักหน่วง รุนแรง ชัดเจนกว่าเป็นผู้ชนะในยกนั้น

๑๕.๑.๑.๓ นักมวยที่ใช้อาวุธมวยไทยกระทำถูกคู่แข่งขันจนเกิดความบอบช้ำมากกว่า เป็นผู้ชนะในยกนั้น

๑๕.๑.๑.๔ นักมวยที่เป็นฝ่ายรุกเข้ากระทำมากกว่าเป็นผู้ชนะในยกนั้น

๑๕.๑.๑.๕ นักมวยที่มีชั้นเชิงในการ รุก รับ หลบหลีก ตอบโต้ ตามลักษณะและศิลปะมวยไทยได้ดีกว่า เป็นผู้ชนะในยกนั้น

๑๕.๑.๑.๖ นักมวยที่ทำผิดกติกาน้อยกว่า เป็นผู้ชนะในยกนั้น

๑๕.๑.๒ การไม่ได้คะแนนมีดังนี้

๑๕.๑.๒.๑ นักมวยที่ใช้อาวุธมวยไทยกระทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง

๑๕.๑.๒.๒ กระทำไปถูกแขนขาของคู่แข่งขัน ในลักษณะการป้องกันตัว

๑๕.๑.๒.๓ กระทำถูกคู่แข่งขันแต่เบา ไม่มีน้ำหนักส่งจากร่างกาย

๑๕.๑.๒.๔ เตะไปแล้วถูกฝ่ายตรงข้ามจับขาเหวี่ยงลงกับพื้น ให้ถือว่าฝ่ายที่เตะได้คะแนน ถ้าฝ่ายที่เตะถูกฝ่ายตรงข้ามจับขาได้แล้วแกล้งทิ้งตัวลงกับพื้นถือเป็นการทำผิดกติกา ในกรณีนี้ถือว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้คะแนน

๑๕.๑.๒.๕ การเหวี่ยงคู่แข่งขันให้ล้มลงโดยไม่ได้ใช้อาวุธอื่นๆ

๑๕.๒ การให้คะแนนในการแข่งขัน

๑๕.๒.๑ ให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน สำหรับผู้ชนะในยกนั้น และให้คู่แข่งขันลดลง

ไปตามส่วน คือ ๙ – ๘ – ๗ และ๖ โดยไม่มีการให้คะแนนเป็นเศษส่วน

๑๕.๒.๒ในยกที่เสมอกันได้ฝ่ายละ ๑๐ คะแนน (๑๐:๑๐)

๑๕.๒.๓ ผู้ชนะในยกได้ ๑๐ คะแนน ผู้แพ้ได้ ๙ คะแนน (๑๐:๙)

๑๕.๒.๔ ผู้ชนะอย่างมากในยกได้ ๑๐ คะแนน ผู้แพ้ได้ ๘ คะแนน (๑๐:๘)

๑๕.๒.๕ ผู้ชนะในยกและคู่แข่งถูกนับ ๑ ครั้ง ได้ ๑๐ คะแนน ผู้แพ้ได้ ๘ คะแนน (๑๐:๘)

๑๕.๒.๖ ผู้ชนะอย่างมากในยกและคู่แข่งขันถูกนับ ๑ ครั้งได้ ๑๐คะแนนผู้แพ้ได้ ๗คะแนน (๑๐:๗)

๑๕.๒.๗ ผู้ชนะในยก และคู่แข่งขันถูกนับ ๒ ครั้ง ได้ ๑๐ คะแนนผู้แพ้ได้ ๗ คะแนน (๑๐:๗)

๑๕.๒.๘ ผู้ชนะอย่างมากในยกและคู่แข่งขันถูกนับ ๒ครั้งได้ ๑๐คะแนนผู้แพ้ได้ ๖ คะแนน (๑๐:๖)

๑๕.๒.๙ นักมวยที่ถูกตำหนิโทษ ต้องไม่ได้คะแนนเต็มในยกนั้น ให้ผู้ชี้ขาดตำหนิโทษได้ครั้งละ ๑ คะแนน

ข้อ ๑๖ การกระทำที่ผิดกติกา นักมวยที่กระทำการต่อไปนี้ถือว่าผิดกติกา

๑๖.๑ กัด ทิ่มลูกนัยน์ตา ถ่มน้ำลายรดคู่แข่งขัน แลบลิ้นหลอก ใช้ศีรษะชนหรือโขก

๑๖.๒ ทุ่มดัดหลัง ล็อคแขนคู่แข่งขัน ใช้ท่ายูโด และมวยปล้ำ

๑๖.๓ ล้มทับหรือซ้ำเติมคู่แข่งขันที่ล้ม หรือกำลังลุกขึ้น

๑๖.๔ จับเชือกเพื่อชก หรือหาประโยชน์อย่างอื่น

๑๖.๕ ใช้กริยาวาจาไม่เหมาะสมในการแข่งขัน

๑๖.๖ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ชี้ขาด

๑๖.๗ ใช้เข่าตีกระจับของคู่แข่งขัน เป็นต้นว่า จับคอตีเข่าที่กระจับ แทงเข่าที่กระจับ หรือโยนเข่าที่กระจับ ให้ผู้ชี้ขาดพิจารณาดังต่อไปนี้

๑๖.๗.๑ นักมวยที่ถูกเข่าที่กระจับไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้ ตัดสินให้นักมวยที่เป็นฝ่ายตีเข่าที่กระจับแพ้โดยถูกปรับให้แพ้หรือไม่มีการตัดสิน

๑๖.๗.๒ นักมวยที่ถูกเข่าที่กระจับให้พักได้ครั้งละไม่เกิน ๕ นาที เมื่อครบ ๕ นาทีแล้ว ไม่ออกมาทำการแข่งขันให้ตัดสินเป็นแพ้หรือไม่มีการตัดสิน

๑๖.๗.๓ นักมวยที่ถูกเข่าที่กระจับสามารถออกมาทำการแข่งขันต่อไปได้ ให้ผู้ชี้ขาดเตือนหรือตำหนิโทษนักมวยที่เป็นฝ่ายตีเข่าที่กระจับ

๑๖.๘ จับขาคู่แข่งขันแล้วดันไปข้างหน้าเกิน ๒ ก้าว โดยไม่ได้ใช้อาวุธใดๆ ให้ผู้ชี้ขาดสั่งหยุดและเตือน หากได้เตือนแล้ว ๒ ครั้ง ให้ผู้ชี้ขาดสั่งตำหนิโทษ

๑๖.๙ นักมวยที่เตะแล้วถูกฝ่ายตรงข้ามจับขาได้ แกล้งทิ้งตัวลงกับพื้นถือว่าเอาเปรียบคู่แข่งขัน ให้ผู้ชี้ขาดเตือนถ้ากระทำผิดอีกและผู้ชี้ขาดได้เตือนแล้ว ๒ ครั้ง ให้ผู้ชี้ขาดสั่งตำหนิโทษผู้กระทำผิด

๑๖.๑๐ เมื่อนักมวยทั้งสองฝ่ายตกจากเวที หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามหน่วงเหนี่ยว

๑๖.๑๑ ใช้สารต้องห้ามที่คณะกรรมการฝ่ายแพทย์ของคณะกรรมการกีฬามวยกำหนดไว้

๑๖.๑๒ การละเมิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10