Rule of MUAY THAI
กติกามวย

ข้อ ๒๐ ยาหรือสารต้องห้าม

๒๐.๑ การจัดให้นักมวยใช้ยา หรือสารเคมีใดๆ ที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นอาหารที่รับประทานตามปกติของนักมวย ถือเป็นการกระทำที่ต้องห้าม

๒๐.๒ สารต้องห้ามต่างๆ ในนักมวยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการฝ่ายแพทย์ของคณะกรรมการกีฬามวยประกาศกำหนด

๒๐.๓ นักมวยที่ใช้สารต้องห้าม หรือผู้ที่นำสารต้องห้ามให้นักมวยเสพหรือใช้ ต้องถูกพิจารณาโทษตามกฎหมาย

๒๐.๔ นักมวยหรือเจ้าหน้าที่คนใดที่ฝ่าฝืนข้อห้ามการใช้สารต้องห้าม ต้องถูกลงโทษไม่ให้แข่งขัน หรือห้ามเข้าร่วมการแข่งขัน

๒๐.๕ นักมวยคนใดไม่ยอมเข้ารับการตรวจทางการแพทย์ ภายหลังการแข่งขันสิ้นสุดลงซึ่งเป็นการกระทำผิดกติกานี้ นักมวยผู้นั้นจะถูกห้ามแข่งขันต่อไป ส่วนเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนให้นักมวยกระทำผิดดังกล่าวนั้น ก็จะถูกลงโทษห้ามเข้าร่วมการแข่งขันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๒๑ การตีความ ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นในการแข่งขันหรืออันเนื่องมาจากการแข่งขัน ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในกติกา นี้ให้ผู้ขี้ขาด หรือประธานผู้ตัดสินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬามวยไทยสำหรับนักมวยหญิง

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬามวยไทยสำหรับนักมวยหญิง ให้ใช้ระเบียบและกติกาการแข่งขันมวยไทยโดยอนุโลม โดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ อุปกรณ์เวทีที่ใช้สำหรับการจัดการแข่งขัน

๑.๑ เครื่องป้องกันหน้าอก

๑.๒ เครื่องป้องกันท้องน้อย และอวัยวะเพศ

ข้อ ๒ เครื่องแต่งกาย

๒.๑ สวมกางเกงขาสั้นเพียงครึ่งโคนเข่าให้เรียบร้อยและสวมเสื้อไม่มีแขน

หรือเสื้อแขนสั้นไม่สวมรองเท้า นักมวยมุมแดงใส่กางเกงหรือเสื้อสีแดง สีชมพู สีเลือดหมู หรือสีขาว นักมวยมุมน้ำเงินใส่กางเกงหรือเสื้อสีน้ำเงิน สีกรมท่า หรือสีดำ

๒.๒ ต้องผูกหรือมัดผมให้เรียบร้อยไม่ยาวรุงรัง เป็นอุปสรรคต่อการ

แข่งขัน โดยเครื่องผูกมัด อนุญาตให้ใช้ยางหรือผ้ายืดที่ขนาดเหมาะสม ไม่มีส่วนของโลหะ หรือพลาสติกแข็ง

๒.๓ ต้องสวมเครื่องป้องกันหน้าอกท้องน้อยและอวัยวะเพศ นักมวย

สามารถใช้เครื่องป้องกันส่วนตัว หรือเครื่องป้องกันที่นายสนามมวย ผู้จัดรายการแข่งขันจัดไว้ โดยอุปกรณ์เครื่องป้องกันดังกล่าว ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกีฬามวย

ข้อ ๓ การชั่งน้ำหนักตัว

๓.๑ นักมวยต้องชั่งน้ำหนักตัวโดยสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก

๓.๒ จ้าหน้าที่ชั่งน้ำหนักตัวต้องเป็นเพศหญิง และให้ใช้สนามที่จัดการแข่งขันให้มีห้องสำหรับช่างน้ำหนักตัวหรือจัดให้มีฉากกั้นอย่างมิดชิด

ข้อ ๔ จำนวนยก

ให้แข่งขัน ๕ ยก ยกละ ๒ นาที หยุดพักระหว่างยก ๒ นาที การหยุดการแข่งขันเพื่อเตือน ตำหนิโทษ จัดเครื่องแต่งกายของนักมวยให้เรียบร้อยหรือด้วยเหตุอื่นๆ ไม่นับรวมอยู่ในเวลาแข่งขัน ๒ นาที

ข้อ ๕ นักมวยต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้นักมวยหญิง ต้องเพศหญิงโดยกำเนิดเท่านั้น

ข้อ ๖ ผู้ชี้ขาดและผู้ให้คะแนนการแข่งขันกีฬามวยไทยสำหรับนักมวยหญิง ผู้ชี้ขาดและผู้ให้คะแนนต้องเป็น

เพศหญิง เว้นแต่บางกรณีมีความจำเป็นอาจเป็นเพศชายก็ได้

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬามวยไทยสำหรับนักมวยที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬามวยไทยสำหรับนักมวยที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ ให้ใช้ตามระเบียบและกติกาการแข่งขันมวยไทยโดยอนุโลมโดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ นวม

๑.๑ นักมวยตั้งแต่รุ่นเปเปอร์เวทถึงรุ่นพินเวท ให้ใช้นวมขนาด ๖ ออนซ์ ( ๑๓๒ กรัม)

๑.๒ นักมวยตั้งแต่รุ่นมินิฟลายเวทถึงรุ่นเฟเธอร์เวท ให้ใช้นวมขนาด ๘ ออนซ์( ๒๒๗ กรัม)

๑.๓ นักมวยตั้งแต่รุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวทขึ้นไป ให้ใช้นวมขนาด ๑๐ ออนซ์ ( ๒๘๔ กรัม)

ข้อ ๒ การจำแนกรุ่น และการชั่งน้ำหนักตัวในการจำแนกรุ่นของนักมวยไทย สำหรับนักมวยที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี บริบูรณ์

ให้เพิ่มรุ่นในการแข่งขันจากเดิม ๓ รุ่น คือ

๒.๑ รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักตัวไม่เกิน ๙๐ ปอนด์(๔๐.๙๐๙ กก.)

๒.๒ รุ่นค๊อกเวท น้ำหนักตัวต้องเกิน ๙๐ ปอนด์(๔๐.๙๐๙กก.) และไม่เกิน

๙๕ ปอนด์(๔๓.๑๘๑ กก.)

๒.๓ รุ่นพินเวท น้ำหนักตัวต้องเกิน ๙๕ ปอนด์(๔๓.๑๘๑ กก.) และไม่เกิน ๑๐๐ ปอนด์(๔๕.๔๕๔ กก.)

ข้อ ๓ จำนวนยก

ให้แข่งขันกัน ๓ หรือ ๕ ยก ยกละ ๒ นาที หยุดพักระหว่างยก ๒ นาที การหยุดการแข่งขันเพื่อเตือน ตำหนิโทษ จัดเครื่องแต่งกายของนักมวยให้เรียบร้อยหรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ไม่นับรวมอยู่ในเวลาการแข่งขัน ๒ นาที

ข้อ ๔ กรณีอื่นๆ

นักมวยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมการแข่งขันกับนักมวยที่มีอายุเกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์แล้วนั้น ต้องจัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันมวยไทยสำหรับนักมวยที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10