Ranking of WPMF (Male)
อันดับนักมวยชาย

no-photo-e1334653475371

FLY weight: 112P (50.802kg)
รุ่นฟลายเวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 112 ปอนด์ (50.802กก)

115p_ritthikrai

SUPER FLY weight: 115P(52.163kg)
รุ่นซูเปอร์ฟลายเวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 115 ปอนด์ (52.163กก)

no-photo-e1334653475371

BANTAM weight: 118P (53.524kg)
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 118 ปอนด์ (53.524กก)

122p_miyamoto

SUPER BANTAM weight: 122P (55.338kg)
รุ่นซูเปอร์แบนตั้มเวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 122 ปอนด์ (55.338กก)

no-photo-e1334653475371

FEATHER weight: 126P (57.153kg)
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 126 ปอนด์ (57.153กก)

130p_kaewkla

SUPER FEATHER weight: 130P (58.967kg)
รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 130 ปอนด์ (58.967กก)

135p_captainken

LIGHT weight: 135P (61.235kg)
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 135 ปอนด์ (61.235กก)

140p_kongnapar

SUPER LIGHT weight: 140P (63.503kg)
รุ่นซูเปอร์ไลท์เวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 140 ปอนด์ (63.503กก)

johny_147p

WELTER weight: 147P (66.678kg)
รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 147 ปอนด์ (66.678กก)

154p_mohamed

SUPER WELTER weight: 154P( 69.853kg)
รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 154 ปอนด์ (69.853กก)

jimmy_160p

MIDDLE weight: 160P(72.575kg)
รุ่นมิดเดิ้ลเวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 160 ปอนด์ (72.575กก)

168p_owatarn

SUPER MIDDLE weight: 168P(76.204kg)
รุ่นซูเปอร์มิดเดิ้ลเวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 168 ปอนด์ (76.204กก)

175p_simon

LIGHT HEAVY weight: 175P(79.379kg)
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 175 ปอนด์ (79.379กก)

190p_vandalay

CRUISER weight: 190P(86.183kg)
รุ่นครุยเซอร์เวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 190 ปอนด์ (86.183กก)

210p_racardvandeboss

HEAVY weight: 210P(95.454kg)
รุ่นเฮฟวี่เวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 210 ปอนด์ (95.454กก)

210up_levgengolovin

SUPER HEAVY weight: 210P up(95.454kg up)
รุ่นซูเปอร์เฮฟวี่เวท น้ำหนักตัวตั้งแต่ 210 ปอนด์ ขึ้นไป (95.454กก)