ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เข้าอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยอาชีพ ประจำปี 2562