การอบรมสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารต้องห้าม

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสารต้องห้ามแก่นักกีฬา ผู้ฝึสอน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกีฬาอาชีพให้เข้าใจอย่างถูกต้อง
พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและต่อยอดแก่องค์กรของตนต่อไป โดยได้จัดการอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุมโรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร