ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ครั้งที่ 1/2560
ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันวิทยาลัยพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ประกาศหน้าที่ 1

ประกาศหน้าที่ 2

ประกาศหน้าที่ 3