ประชุมคณะกรรมการกีฬามวย (Board of Boxing Sport Meeting)

#ประชุมบอร์ดมวย ครั้งที่ 2/2564
นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เข้าประชุมคณะกรรมการกีฬามวย
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน
ซึ่งมีวาระสำคัญคือ
1. เรื่องการพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง หรือกำหนดกฎเกณฑ์ ที่เป็นหลักสำคัญรายบะเอียดทางปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นการเฉพาะสำหรับการแข่งขันกีฬามวยในเด็ก
ที่ให้ดำเนินแก้ไขเป็นการเร่งด่วน
2. เรื่องการขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยได้ดำเนินการเป็นที่เรียยร้อยแล้ว และนำเสนอต่อไป

cr: ขออนุญาตใช้ภาพจากท่านเจ้าของทุกท่านค่ะ