ประชุมคณะทำงานมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย

นางสาวสุดาทิพย์ ยิ้มสุทธิ์ รองเลขาธิการสามาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย ครั้งที่ 1/2565
ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 การกีฬาแห่งประเทศไทย