เปิดรับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย

การกีฬาแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 20 – 26 กันยายน 2558 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 17 สิงหาคม 2558

ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ :-
1) สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย (ชั้น 21) การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)

(กุ้ง) โทรศัพท์ 08-4325-8064
(โจ๊ก) โทรศัพท์ 08-1495–7494
(ตาล) โทรศัพท์ 088-658-5052

E-mail : SAMAKOM.MUAYTHAI@GMAIL.COM
โทรสาร 0-2300-4297

2) ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-054-192
โทรสาร 038-054-193

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ตัดสิน
บุคคลทั่วไป
– มีสัญชาติไทย
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
– ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่วงการกีฬามวย
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
– ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
– ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
– ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นโรค ที่สังคมรังเกียจ และไม่เป็นโรคอื่น ๆ
ซี่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับการตรวจจากแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือแพทย์ ที่คณะกรรมการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
หรือแพทย์ที่คณะกรรมการรับรอง

เอกสารประกอบการสมัคร
1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2) สำเนาทะเบียนบ้าน
3) สำเนาบัตรประชาชน /ข้าราชการ/พนักงานองค์กรของรัฐ
4) ใบรับรองแพทย์
5) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย จะให้การสนับสนุน ดังรายละเอียดดังนี้
1) เอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ
2) ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้ารับการอบรมฯ ภาคภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ
3) อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4) อาหารว่าง 2 มื้อ ช่วงเวลาประมาณ 10.30 น และ 14. 30 น
5) เสื้อโปโล ท่านละ 1 ตัว
หมายเหตุ : 1) ผู้สมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ ค่าที่พักเอง

ใบสมัครผู้ตัดสินมวย2_2558.xlsx11