Annual meeting & Chairman election of PAT
“ประชุมใหญ่สามัญประจำปี่ 2558”

Annual meeting & Chairman election of PAT
“ประชุมใหญ่สามัญประจำปี่ 2558”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ภัตาคาร 13 เหรียญฯ พระราม 9
นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชพแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
เพื่อแถลงถึงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และในครั้งนี้ได้มีวาระสำคัญอยู่ที่การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ เนื่องจากครบวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี