Annual meeting & Chairman election of PAT
“ประชุมใหญ่สามัญประจำปี่ 2560”

“ชาติซ้าย”ไร้เทียมทานนั่งเก้าอี้
นายกมวยอาชีพติดต่อสมัย14

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 60 เวลา 14.00 น. ที่ห้องอาหาร 13 เหรียญสาขา พระราม 9 กทม. มีการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2560 ของ สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ซึ่งมี “ชาติซ้าย”สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ เป็นนายกสมาคมฯ
หลังสรุปแถลงผลงานในการบริหารรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งสรุปยอดรายรับ-รายจ่าย ขาดทุนประมาณ 1,635,000 กว่าบาท
จากนั้นเป็นวาระสำคัญคือการเลือกตั้ง นายกสมาคมคนใหม่ ต่อจากนายสมชาติที่กำลังจะหมดวาระลง โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯคนใหม่ จะยังคงมีวาระ 2 ปีเช่นเดิม แทนที่จะเป็น 4 ปี ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยฉบับใหม่ ที่มีวาระให้นายกสมาคมกีฬาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 4 ปี และดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 สมัย ทว่าเนื่องจาก สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศนั้น เป็นสมาชิกสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก(WPMF) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก จึงได้รับการยกเว้น จากข้อกำหนด ตาม พรบ.ดังกล่าว จึงมีสิทธิ์ได้ดำรงตำแหน่งตามเดิม วาระ 2 ปี และสามารถนั่งเก้าอี้นายกฯได้เกิน 2 สมัย
ปรากฏในที่ประชุมของสมาชิก เสนอชื่อ นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ แต่เพียงผู้เดียวโดยไร้คู่แข่งขัน เสียงโหวตมติของที่ประชุมจึงยกให้ “ชาติซ้าย” นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ รั้งตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ต่อไปอีก 2 ปี รวมเป็นสมัยที่ 14 นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2536 รวมระเวลา 24 ปีที่ผ่านมา

Special Thanks:Mr.Popthorn Roongsamai / CHAMP Boxing Magazine
Mr.Pop Kunsa / MUAYSIAM