Annual meeting of PAT
ประชุมใหญ่สามัญ ของสมาคมฯ ประจำปี

Annual meeting of PAT
ประชุมใหญ่สามัญ ของสมาคมฯ ประจำปี

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559
ณ 13 เหรียญพระราม 9 กรุงเทพมหานคร