Maehongson Youths has completed the Arts of Muay Thai Program
“โครงการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557

Mehoson Youths has completed the Arts of Muay Thai Program
Arts of Muay Thai program for youths
9-13 July 2014 @ Maelarnoy, Maehongson-Pref,

ดร.จรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการอบรมเยาวชน
โครงการ “โครงการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557