Application form (Oversea competition)
แบบฟอร์มใบอนุญาตการแข่งขันมวยต่างประเทศ

แบบฟอร์มขออนุญาตไปเผยแพร่และประกอบธุรกรรมกีฬามวยในต่างประเทศ

(อัพเดท) คำขออนุญาตไปแข่งขันต่างประเทศ1jan2013

แบบฟอร์มขออนุญาตไปเผยแพร่และประกอบธุรกรรมกีฬามวยในต่างประเทศ

บันทึกความตกลงการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ

บันทึกความตกลงการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ