History of PAT
ประวัติสมาคมฯ

ประวัติสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของ บุคคลในวงการมวย เมื่อ พ.ศ.2499 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและร่วมมือกันระหว่างบุคคลในวงการมวย โดยจะเน้นการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนหัวหน้าคณะ เป็นหลักโดยมี นายมนตรี สุขสะอาด นายฉลาด วงษ์ชีพ และนายสว่าง พินิจศักดิ์ เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง และ จดทะเบียนเป็น “สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2500 โดยมีสำนักงานสมาคมฯ ณ บ้านเลขที่ 147 ถ.ประชาธิปไตย อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร มีนายสว่าง พินิจศักดิ์ เป็นนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ต่อมาได้มีการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง

คนต่อมา คือ นายสังเวียน หิรัญเลขา (ชัยยุทธ ยนตรกิจ) เป็นนายกสมาคมฯที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 147 ถนนประชาธิปไตย อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร และจดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2507 โดยนายสังเวียน หิรัญเลขา ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ จนถึง ปี พ.ศ. 2514 รวมถึงนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย คนต่อมา คือ จ.ส.ต.ชัยวัฒน์ จตุวัฒน์ และ นายชัยวัฒน์ พลีวัฒนะกิจ ตามลำดับ

นายแคล้ว ธนิกุล จนถึงปี พ.ศ.2534 หลังจากนายแคล้ว ธนิกุล ได้เสียชีวิตลง นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย” จนถึงปัจจุบัน

apidej0

ผลงานสำคัญของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย

  1. ผลักดันให้มีพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 เพื่อใช้บังคับและเป็นหลักประกันสำหรับอาชีพนักมวยและคนในวงการมวย
  2. จัดมวยเทิดพระเกียรติ “ มหกรรมมวยไทย เทิดไท้องค์ราชัน” 4 ธันวาคม ของทุกปี ชิงแชมป์มวยไทย สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก
  3. จัดมวยเทิดพระเกียรติ “ มหกรรมมวยไทย เทิดไท้องค์ราชินี” 11 สิงหาคม ของทุกปี ชิงแชมป์มวยไทย สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก
  4. จัดมวยรำลึกและเชิดชูเกียรตินายขนมต้ม “ศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้ม”

    เดือนมีนาคม ของทุกปี

  5. จัดตั้งสถาบันมวยไทยโลก ในชื่อ สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก เพื่อเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้ขจรไกลทั่วโลก
  6. เป็นองค์กรกลาง จัดอันดับนักมวยไทยแห่งประเทศไทย เพื่อจัดลำดับของนักมวยไทยแต่ละรุ่นให้มีมาตรฐานอย่างแท้จริง