Mr.Thanakorn attended the sports association’s meeting

Mr. Thanakorn attended the sports association’s meeting
on 18 Jan 2017 @meeting room 1, Sports Authority of Thailand.

นายธนกร ไชยศรี เลขาธิการสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมการประชุมตัวชี้วัดสมาคมกีฬาฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 การกีฬาแห่งประเทศไทย