MuayThai referee workshop in Zhengzhou, China

PAT held a workshop of MuayThai referee technique in Zhengzhou, China
between 27 – 30 June 2014.

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ส่งวิทยากรอบรมผู้ตัดสินกีฬา
มวยไทย และมวยไทยขั้นพื้นฐาน ที่เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน
นำโดย พ.อ.บุญส่ง เกิดมณี, ณรงค์ ตัณฑบุญมี, ศรีเมือง สิงห์สวนเงิน
จัดการอบรมระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2557 มี นายเฉิน หงส์ เต้า รองหัวหน้า
กระทรวงกีฬามณฑลเหอหนาน เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้เข้าอบรม 71 คน
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการ่ทำหน้าที่
ผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ทั้งการให้คะแนนและผู้ชี้ขาดบนเวที รวมทั้งการสอนวิชา
ทวยไทยขั้นพิ้นฐาน อาทิ การใช้หมัด, เท้า, เข่า, ศอก และกติกามวยไทย