Regular meeting of PAT

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2559 สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระการประชุม อาทิเช่น สรุปผลการดำเนินงานสมาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2559
และผลการประเมินสมาคมฯ 4 ระบบประจำปีงบประมาณ 2559 อยู่ในเกณฑ์สูง , รายงานการประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ที่ผ่านมา ,
การพิจารณาคัดเลือกนักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น กกท,การคัดเลือกนักมวยอาชีพดีเด่น กกท ,การคัดเลือกผู้ฝึกสอนอาชีพดีเด่น กกท ณ ราชตฤณมัยสมาคมฯ(สนามม้านางเลิ้ง)