Seminar of SAT at Prachinburi

Seminar of SAT at Prachinburi
on 6-8 Feb 2017

การประชุมชี้แจงรูปแบบการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Model) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และการสัมมนาทบทวนปรับปรุง พัฒนารูปแบบแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Model) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560
การนี้ สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล สมาคมที่มีการพัฒนาการของผลการดำเนินงานดีเด่น ในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559